Нацията ни се топи от ден на ден. Това сочат данните на НСИ за 2017 год. Населението е все по-застаряващо, а раждаемостта за съжаление ниска.

Миналата година в страната са регистрирани 64 359 родени деца, като от тях 63 955 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 1 029 деца, или с 1.6%, посочват от НСИ.

Най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12.5‰, София - 10.3‰, Стара Загора и Пловдив - по 9.6‰ , а най-ниска във Видин и Габрово по 6,5% .

 Според проф. Катя Владимирова от Института за изследване на населението и човека при БАН демографският срив е естествено развитие развитие в резултат на процесите, които вече години наред имаме – намаляване на раждаемостта, отлагане на ражданията, сравнително по-висока смъртност. Има много страни, които са в тази ситуация.

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години и спрямо предходния период (2014 - 2016 г.) се увеличава с 0.1 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години. Средната продължителност на предстоящия живот е с 2.8 години по-висока за населението в градовете (75.6 години) отколкото за населението в селата (72.8 години).

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 6.5‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 4.0‰, а в селата - минус 13.5‰.

През 2017 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.3‰) и Сливен (-2.8‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 16.2‰, следвана от областите Габрово - минус 14.4‰, Кюстендил и Монтана - по минус 13.5‰. В осем области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2017 година.

Като положителни тенденции се очертават намаляването на детската смъртност; увеличава се броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите намалява. Въпреки тях обаче според прогнозите до 2040 г. населението на България може да се стопи с още около 20-25%.