Общият размер на задълженията на държавните и общински болници в страната към 31-ви март 2017 г. е в размер на 513 442 000 лв. Това сочи справка на здравното министерство, изготвена за Zdrave.net.

По-голямата част от задълженията в тази цифра се пада на държавните болници, които са с общи дългове от 419 094 000 лв., докато общинските дължат на  94 348 000 лв.

За срок от една година дълговете на държавните болници са се увеличили с близо 16 млн. лв., или с около 3,95%, сочат данните на МЗ.

Разрезът по видове дружества пък показва различен принос към тези дългове за периода. Така най-голямо е нарастването на задълженията при лечебните заведения с над 50 на сто държавно участие в капитала (АД), при които общият размер на задълженията към 31-ви март 2017 г. се увеличава с 12 862 000 лв., или със 7,56% спрямо същия период на миналата година.

С най-малък относителен дял в общия размер на задълженията са натрупаните дългове на едноличните дружества (ЕООД) със 100% държавно участие в капитала. Техните задължения възлизат на едва 4,5 млн. лв., като увеличението там е с 307 хил. лв. или 7,32% спрямо 31-ви март 2016 г.

Едноличните акционерни дружества (ЕАД) със сто процента държавно участие в капитала пък са с дълг от е 231 631 000 лв., като те са успели да намалят задълженията си в сравнение с миналата година с малко над 2,7 млн. лв., или с около 1,2%.

Справката показва и положителни тенденции: просрочените задължения на болниците намаляват. Към 31-ви март 2017 г. общият им размер за държавни и общински болници е 193 321 000 лв., като тук отново големият дял е на държавните болници. Техните просрочени дългове възлизат на близо 150 млн. лв., докато тези на общинските са в размер на близо 43,4 млн. лв.

При всички видове дружества с преобладаващо държавно участие се наблюдава намаляване на просрочените дългове спрямо същия период на миналата година, сочат данните на МЗ. Общият им размер е намален с почти 4 млн. лв., или около 2,64% спрямо 31-ви март 2016 г.

Общият размер на просрочията на едноличните акционерни дружества (ЕАД) със сто процента държавно участие в капитала е 82 156 000 лв. и същите са намалени в абсолютна стойност с 565 хил. лв. или с 0,68 % спрямо същия период на миналата година.

При лечебните заведения с над 50 на сто държавно участие в капитала (АД) размерът на просрочените задълженията намалява с 3 399 000 лв. или с 4,9 % спрямо 31-ви март 2016 г. и същите достигат 66 003 000 лв. към 31-ви март 2017 г.

Просрочените задължения на едноличните дружества (ЕООД) със сто процента държавно участие в капитала заемат едва 1,19% от общия размер на просрочените задължения на държавните болници. При тях се  наблюдава намаление с 8 хил. лв. или с 0,45% спрямо същия период на предходната година и същите достигат 1 787 000 лв. към 31-ви март 2017 г.

От данните се наблюдава тенденция на намаляване на общите и на просрочените задължения на държавните болници спрямо предходния месец. Спрямо същия месец на 2016 г. се наблюдава увеличение на общите задължения и намаление на просрочените задължения, отбелязват още от МЗ.

Данни за развитието на дълговете на общинските болници от ведомството не предоставиха, като обясниха, че общинските лечебни заведения не подават такава информация към министерството.