Наредба за изискванията към храните със специално предназначение

 

Инструкция за условията и реда за осъществяване на контрол по чл.72, ал.4 от Закона за здравното осигуряване

 

Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели

 

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите

 

Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по позитивния лекарствен списък

 

Наредба № 39 от 13.09.2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика

 

Наредба № 22 от 14.10.2008 г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия


 

Закон за медицинските изделия


 

Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели
 

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

 

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти


 

Наредба № 25 от 10.11.2008 г. за условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 от закона за медицинските изделия


 

Наредба за условията и реда за издаване на лицензи за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринаромедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите


 

Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

 

Наредба № 6 от 26.01.2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри

 

Наредба № 38 от 13 септември 2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти

 

Наредба № 9 от 23.04.2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност

 

Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

 

Наредба № 17 от 26.09.2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните

 

Наредба № 1 от 08.01.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите