Рак на дебело черво - лекарствоBayer HealthCare обяви, че американската Комисия по храните и лекарствата (FDA) е одобрила таблетките регорафениб/regorafenib за лечение на пациенти, страдащи от метастатичен рак на дебелото черво (МРДЧ), които преди това са били лекувани със съществуващите в момента терапии (включително химиотерапия на базата на флуоропиримидин, оксалиплатин и иринотекан, анти-VEGF терапия, KRAS див тип и анти-EGFR терапия).

Одобрението на новия медикамент се основава на резултатите от основното изследване на стадий III (CORRECT), което демонстрира статистически значимо подобрение в общата преживяемост (ОП) и преживяемост без прогресия (ПБП) в сравнение с плацебо при пациенти с МРДЧ, чието заболяване е прогресирало след лечение с одобрени стандартни терапии. Регорафениб е перорален мултикиназен инхибитор, който инхибира различни кинази в рамките на механизмите, участващи в растежа и прогресията на тумора  ангиогенеза, онкогенеза и туморна микросреда.