В сила от 13.04.2007 г., изм. ДВ. бр. 59 от 31 юли 2010 г.

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина  Свали файл