Регламент ЕО№669/2009 на комисията от 24 юли 2009г. за прилагане на Регламент ЕО№882/2004 на ЕП и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение2006/504/ЕО

Свали файл

Commission regulation EC 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation EC 882/2004 of the EP and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision2006/

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1152/2009 НА КОМИСИЯТА за налагане на специални условия за вноса на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на Решение 2006/504/ЕО

Свали файл

COMMISSION REGULATION (EC) No 1152/2009 imposing special conditions governing the import of certain foodstuffs from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing Decision 2006/504/EC

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1167/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година за отхвърляне на здравни претенции за храни, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1169/2009 НА КОМИСИЯТА от 30.11.09 г.за изменение на Регламент(ЕО)№353/2008 за създаване на правила за прилагане за заявления за разрешение на здравни претенции,предвидени в член 15 от Регламент(ЕО)№1924/2006 на ЕП и на Съвета

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ(ЕО)№1170/09 НА КОМИСИЯТА от 30.11.09г.за изменение на Директива2002/46/ЕОнаЕП и Съвета,Регламент(ЕО)№1925/06наЕП и Съвета по отношение на списъците с витамини и минерали и формите,под които те могат да се влагат в храни,вкл.добавки към хран

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 178/2010 НА КОМИСИЯТА от 2 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 401/2006 по отношение на фъстъци, други маслодайни семена, черупкови плодове, кайсиеви ядки, сладник и растително масло

Свали файл

COMMISSION REGULATION (EU) No 178/2010 of 2 March 2010 amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards groundnuts(peanuts),other oilseeds,tree nuts,apricot kernels,liquorice and vegetable oil

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ(ЕС)№212/2010 на Комисията от 12.03.2010 г. за изменение на Регламент(ЕО)№669/2009 за прилагане на Регламент(ЕО)№882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение2006/504/ЕО

Свали файл

COMMISSION REGULATION(EU)No212/2010 of 12 March 2010 amending Regulation(EC)No669/2009 implementing Regulation(EC)No882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ(ЕС)№238/2010 на Kомисията от 22 март 2010 година за изменение на приложение V към Регламент(ЕО)№1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изискването за етикетиране на напитки,съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол и н

Свали файл

COMMISSION REGULATION(EU)No238/2010 of 22 March 2010amending Annex V to Regulation(EC)No1333/2008 of the European Parliament and of the Council with regard to the labelling requirement for beverages with more than 1,2% by volume of alcohol and contai

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ(ЕС)№258/2010 на Комисията от 25.03.2010 г. за налагане на специални условия върху вноса на гума гуар,която е с произход от Индия или е изпратена от същата държава,поради риска от замърсяване с пентахлорфенол и диоксини и за отмяна на Решени

Свали файл

COMMISSION REGULATION (EU) No 258/2010 of 25 March 2010 imposing special conditions on the imports of guar gum originating in or consigned from India due to contamination risks by pentachlorophenol and dioxins, and repealing Decision 2008/352/EC

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 375/2010 на Комисията от 3 май 2010 година за отхвърляне на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 376/2010 на Комисията от 3 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 983/2009 за разрешение и отхвърляне на дадени здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 382/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за отхвърляне на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 383/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 384/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

Свали файл

Регламент (ЕО) № 107/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

Свали файл

Регламент (ЕО) № 108/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1925/2006 относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните

Свали файл

Регламент (ЕО) № 109/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 907/2006 НА КОМИСИЯТА от 20 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения ІІІ и VІІ към него

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 37/2005 НА КОМИСИЯТА от 12 януари 2005 година относно мониторинга на температурата в транспортните средства и съоръженията за складиране и съхраняване на бързозамразени храни, предназначени за консумация от човека

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 648/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2004 година относно детергентите

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 1408/71 от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социално осигуряване на наети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

Свали файл

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1896/2000 НА КОМИСИЯТА oт 7 септември 2000 година oтносно първата фаза на програмата, посочена в член 16, параграф 2 oт Директива 98/8/EО на Европейския парламент и на Съвета относно биоцидните продукти

Свали файл

ДИРЕКТИВА 2005/36/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (Текст, отнасящ се за ЕИП)

Свали файл

Информация на Научния комитет по възникващи и новоидентифицирани рискове за здравето към ЕК, Генерална дирекция "Здраве и защита на потребителите"

Свали файл

Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (Д

Свали файл

Директива 2009/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на удължаване на някои срокове

Свали файл

Директива 2009/112/ЕО на Комисията от 25 август 2009 година за изменение на Директива 91/439/ЕИО на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства

Свали файл

Директива 2009/113/ЕО на Комисията от 25 август 2009 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства

Свали файл

Директива 2010/5/ЕС на Комисията от 8 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на акролеин като активно вещество в приложение I към нея

Свали файл

Директива 2010/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация

Свали файл

Директива 2010/7/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на магнезиев фосфид, освобождаващ фосфин, като активно вещество в приложение I към нея

Свали файл

Директива 2010/8/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на варфарин натрий като активно вещество

Свали файл

Директива 2010/9/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел продължаване на включването в приложение I към нея на активното вещество алуминиев фосфид, освобождаващ фосфоровод

Свали файл

Директива 2010/10/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на бродифакум (brodifacoum) като активно вещество

Свали файл
 

Директива 2010/11/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на варфарин като активно вещество в приложение I към нея

Свали файл

Директива 2010/50/ЕC на Комисията от 10 август 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изразяващо се във включването в приложение I към нея на веществото дазомет в качеството на активно вещество

Свали файл

Директива 2010/51/ЕС на Комисията от 11 август 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изразяващо се във включването в приложение I към нея на веществото N,N-диетил-мета-толуамид в качеството на активно вещ 

Свали файл