EudraGMP е база данни на Общността за разрешенията за производство и внос и сертификатите по Добра производствена практика (GMP certificates). Европейската агенция по лекарствата пуска първото й издание през април 2007 г. и бъдещите версии ще включват планирането на инспекциите в трети страни, сигнали за дефекти в качеството, а в допълнение се очаква да съдържа също информация за търговците на едро, в резултат на новото законодателство на Общността за борба с фалшификатите.

Ограничен достъп за широката общественост до EudraGMP с информация само от някои национални компетентни органи (NCA) на територията на ЕС е представена от 30 юли 2009 г. за разрешенията за производство и внос и сертификати за ДПП, с изключение на всякаква информация, представляваща търговска и / или информация с поверителен характер. Текущата версия на EudraGMP предоставя достъп за широката общественост за всички национални компетентни органи (NCA) в ЕС, считано от 1 февруари 2011 година.

Моля, кликнете по-долу, за да влезете в EudraGMP.

EudraGMP значително подобрява обмена на информация и координиране на действията в областта на разрешенията и сертификатите за ДПП между националните компетентни органи, като се премахне дублирането на работа и административният обмен хартия между националните компетентни органи. Също така се предвижда като бъдеща платформа улесняване на сътрудничеството с националните компетентни органи. Форматите на разрешенията и сертификатите заедно със съответните процедури са хармонизирани и са публикувани в Compilation of Community Procedures.

Информацията в EudraGMP база данни се обновява постоянно и в момента се очаква да бъде включена информация за около 10 000 производители и вносители от Европейското икономическо пространство. Всяка година повече от 3000 нови сертификати за ДПП ще трябва да бъдат въвеждани в базата данни.

Европейското законодателство не изисква задължителни рутинни GMP проверки на производители на активни вещества (вижте Questions and Answers, раздел “EU GMP guide part II Basic requirements for active substances used as starting materials”). Следователно, липсата на сертификат за ДПП на производител на активни вещества в европейската база данни, не означава автоматично, че производителят не е в съответствие с добрата производствена практика.