Актуален закон: Разработване и прилагане на Национална стратегия за борба с наркотиците (2000)

В настоящото законодателно проучване на тема "Законови норми за прилагане на принудително лечение на криминално проявени лица с доказана зависимост към психотропни вещества, преди изтърпяване на присъда" е изследвана уредбата на материята в конвенциите на ООН и националните законодателства на държави-членки на Европейския съюз, държави от Централна и Източна Европа, Канада, САЩ и Австралия.

В хода на изследването първоначално зададената формулировка на възложителя бе допълнена и разширена с цел по-пълно изясняване и представяне на материята, тъй като така възложената тема е строго специфична и не може да бъде разгледана обособено от цялостната уредба на проблема, свързан с принудителното лечение на зависими от наркотични вещества лица.

Въпросите, засегнати в законодателното проучване, могат да бъдат обособени в следните насоки:

І. Правна уредба на принудителното лечение

 

 1. Международноправна уредба
 2. Национални законодателства

 

ІІ. Лица, по отношение на които се прилага мярка "принудително лечение"

III. Форми на лечение

IV. Начини на налагане на принудително лечение

V. Компетентни органи

VI. Продължителност на мярката

VII. Процедура за налагане на принудително лечение

І. Правна уредба

1. Международноправна уредба

Въпросът за прилагането на принудително лечение е разгледан още през 1961 г., когато държавите-членки на ООН постигат съгласие относно приемането на Единна конвенция за наркотичните вещества. Впоследствие са приети Конвенция за психотропните вещества - 1971 г. и Конвенция за борба срещу незаконния трафик с наркотични и психотропни вещества - 1988 г. В посочените международни актове е предвидена възможност наложените спрямо лица, страдащи от наркотична или психотропна зависимост, наказания да бъдат заменени или кумулирани с принудителни мерки за лечение. На държавите - страни по конвенциите е предоставено да регламентират в националните си законодателства условията и реда за принудителното лечение.

2. Национални законодателства

В някои от държавите - Австрия, Норвегия, Русия и САЩ - въпросът е намерил нормативна уредба в общите им наказателни закони. В други страни той е уреден чрез специални закони за наркотичните вещества - Гърция и Полша. В държави като Австрия, Канада, Русия съществува както обща уредба в наказателните закони, така и специална - в самостоятелни закони относно наркотичните и психотропни вещества.

Поради спецификата на разглежданата материя в някои от изследваните законодателства въпросът е уреден освен с наказателноправни, така и с административни норми, като част от уредбата се открива и в подзаконови нормативни актове (Франция, Испания).

 

ІІ. Лица, по отношение на които се прилага мярка "принудително лечение"

 

Законодателствата на държавите, предмет на настоящото проучване, предвиждат тази мярка по отношение на наказателноотговорни лица, които са зависими от или употребяват наркотици и са извършили престъпление. В определени случаи мерки за лечение могат да бъдат наложени и на лица, които не са извършили друго престъпление освен употребата на наркотици, когато последната е криминализирана (Франция и Гърция).

Мярката на принудително лечение може да бъде наложена алтернативно или кумулативно с наказанията, предвидени за съответното престъпление, като в отделните държави - обект на проучването, са възприети различни подходи. Кумулативното или алтернативно налагане на мярката зависи от степента на обществена опасност на деянието и дееца. В случаите, когато мярката се налага алтернативно, едно от условията за постановяването й е извършеното престъпление да не е тежко.

В някои от разгледаните законодателства (Гърция) се открива уредба относно мерките на принудително лечение на непълнолетни зависими от наркотични вещества лица. В този случай съдът налага принудително лечение след вземане на експертно мнение.

 

III. Форми на лечение

С оглед степента на изолация се откриват следните форми на лечение на лица, зависими от наркотични вещества:

 • Лечение с настаняване на зависимото лице в специализирано медицинско заведение. В Германия принудителното лечение се провежда само под формата на настаняване в изолационно заведение, като то може да бъде заменено при необходимост с настаняване в психиатрична клиника.
 • Извънболнично лечение с поставяне под наблюдение от специализирано лице (медицинско или длъжностно лице от администрацията). В Канада и Швеция органът, който провежда наблюдението, може да бъде едноличен или колективен (наблюдател или надзорен съвет). Във Франция наблюдението се осъществява от лекар.
 • Изтърпяване на мярката в специализирано отделение в местата за лишаване от свобода (Малта, Гърция).
 • В случаите на ефективно изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, без пробация, съдът може да постанови извършителят да бъде настанен в подходящо медицинско заведение преди започване изтърпяването на наказанието. Периодът, в който се осъществява лечението, не може да бъде по-дълъг от две години (Полша, Германия).

IV. Начини на налагане на принудително лечение (видове)

В законодателствата на разглежданите държави се прави разграничение на мерките на принудително лечение с оглед на различни критерии:

 • степен на зависимост (дали лицето е зависимо или само употребява наркотични вещества и дали лицето подлежи на лечение) - съобразно този критерий се постановява лечение с или без настаняване в специализирано медицинско заведение, спазване на определена програма за лечение или подлагане на специално лечение (Гърция);
 • извършеното общественоопасно деяние, видът наказание (с или без лишаване от свобода) и неговият размер обуславят кумулативно налагане на мярката на принудително лечение с изтърпяване на наказанието в специализирано отделение в местата за лишаване от свобода (Австрия, Германия, Словакия и Русия) или налагане на принудително лечение като алтернативна на наказанието мярка (Франция и Швеция);

да се подложи на принудително лечение, което се явява едно от необходимите условия за постановяването му (Великобритания, Гърция, Испания).

 • съгласие или искане на зависимото лице

V. Компетентни органи

В по-голямата част от анализираните държави компетентен да наложи принудително лечение е съдът.

Изключения се откриват в законодателствата на Словакия и Франция, където такава компетентност притежава и прокурорът.

В Австралия, Канада и САЩ са приети закони, които предвиждат създаването на специализирани съдилища по наркотиците и регламентират особени процедури за налагане на мерки спрямо лица, извършили престъпления и зависими от наркотици. Подсъдността на тези съдилища се обуславя от решение на общия съд, ако съответното лице е подходящо и е изразило желание да бъде съдено и да му се наложи мярка на лечение от такава специализирана институция.

В Испания съществува административно производство за налагане на принудително лечение като административна мярка за нарушения, свързани с наркотици, които са с по-ниска степен на обществена опасност (като употреба на наркотични вещества на обществено място и др.). Компетентни да разпоредят отсрочване на изпълнението на административната санкция и провеждането на лечение са административни органи като Министерски съвет, Министрество на вътрешните работи, областни управители. За тази цел е необходимо зависимото лице доброволно да декларира, че желае да се подложи на лечение. Компетентният орган разпорежда пълно или частично освобождаване от изпълнение на наложената санкция или постановява ефективното й изтърпяване в зависимост от обстоятелството дали лечението е приключило успешно или не.

VI. Продължителност на мярката

В анализираните държави е предвидена различна продължителност на мярката на принудително лечение, като в повечето случаи срокът е определен относително само с горна или с долна и горна граница.

От всички разгледани в проучването държави максимална продължителност на мярката на принудително лечение се открива във Великобритания. Там принудителното лечение може да продължи до три години. Законодателството на Норвегия предвижда като изключение възможност за продължаване на срока на мярката до пет години.

Минималният срок за изпълнение на мярката в повечето разгледани държави е фиксиран на шест месеца.

Законодателствата на редица страни (Австрия, Великобритания, Германия) предвиждат периодично произнасяне на съда след започване изпълнението на мярката на принудително лечение по въпроса дали тя следва да бъде продължена, заменена или отменена. Съдът може да се произнася служебно (Германия) или въз основа на доклад от управителя на заведението, в което се провежда лечението (Гърция).

 

VІI. Процедура по налагане на принудително лечение

Наказание, което може да бъде заменено с мярка "принудително лечение"

В законодателството на част от разгледаните държави - Австралия, Норвегия, Полша - е предвидено мярката принудително лечение (пробация) да се прилага в случаите, когато на лицето е наложено наказание лишаване от свобода. В Словакия съществува изискване максималният размер на наказанието да е по-малък от 5 години лишаване от свобода.

В Норвегия, Малта, Австрия е предвидена възможност това лечение да бъде приложено и в случаите, когато предвиденото наказание е глоба.

В останалите държави - обект на настоящото проучване, за да пристъпи съдът към налагането на тази мярка, зависимото лице следва да е извършило престъпление без да се посочва наказанието, което е предвидено за извършването му - Австрия, Великобритания, Германия.

 

Характер на мярката

Принудителното лечение в нито една от изследваните държави няма характер на наказание. То се разглежда като административна мярка на принуда, прилагана наред с наказанието или вместо него, когато лицето се освобождава:

 • от наказателна отговорност (Гърция, Испания, Франция);
 • от изтърпяване на определеното с присъдата наказание изцяло (условно осъждане) (Италия);
 • от изтърпяване на част от наложеното наказание (предсрочно условно освобождаване).

Законодателствата на всички разгледани държави приемат, че независимо от извършването на престъпление и осъждане на лицето, то трябва да бъде подложено и на лечение за преодоляване на зависимостта.

 

Начало на производството по налагане на мярката

 

В различните законодателства се възприемат следните подходи за иницииране на процедурата по прилагане на мярката на принудително лечение:

 • когато зависимото лице е привлечено към наказателна отговорност за извършване на предвидено в закона престъпление, инициативата за започване на процедурата принадлежи на следователя или прокурора;
 • когато процедурата по налагане на принудително лечение няма наказателен характер, тя започва по сигнал на медицински орган или доклад на социален работник (Франция);
 • процедурата започва по сигнал на полицията, когато съществува подозрение, че определено лице употребява наркотици или е зависимо от наркотични вещества (Словакия).

При налагането на принудително лечение се прави разграничение в зависимост от това дали престъплението се състои само в употребата на наркотични вещества (Гърция и Русия) или в извършване и на друго престъпление от лице, зависимо от или употребяващо наркотици. Според гръцкото законодателство ако извършеното престъпление се състои в придобиване, притежаване и употреба на наркотици и деецът се е явил доброволно пред компетентен медицински орган преди започване на наказателното производство и се е подложил успешно на лечение, съдът може да се откаже от наказателно преследване. Съгласно полското законодателство употребата на наркотични вещества е болестно състояние и не е наказуемо.

 

Мярката на принудително лечение може да бъде наложена и по време на предварителното производство от съдия-следовател (Франция, Гърция).

В Норвегия е предвидено задължително провеждане на предварително производство, когато обвиняемият е лице, зависимо от наркотици. Зависимостта към наркотични вещества е предпоставка и за назначаването на задължителен защитник.

Когато предвиденото наказание е не повече от пет години лишаване от свобода и зависимият доброволно се подложи на лечение, прокурорът може да спре наказателното производство, докато трае лечението. След възобновяване на производството прокурорът решава въпроса за по-нататъшния му ход, като може да се обърне към съда за условното му прекратяване (Полша)

 

Установяване на зависимост

В законодателството на повечето от разглежданите държави към процедурата по налагане на принудително лечение се пристъпва с установяване на зависимост от наркотични вещества. За целта се провеждат медицински изследвания или съдебно-психиатрична експертиза (Гърция). Медицинските изследвания могат да бъдат провеждани от оторизирани медицински заведения. В Гърция законът подробно регламентира реда за назначаване и провеждане на съдебно-психиатричната експертиза. Такава експертиза се назначава задължително по време на предварителното производство, когато обвиняемият твърди, че е зависим от наркотични вещества.

Съдебно производство

В някои от изследваните държави (Великобритания, Австралия) съдебното производство включва като задължителен елемент изслушване на зависимото лице, като са предвидени специфични изисквания и условия за осигуряване на явяването му пред съда по време на съдебния процес.

Съдът може да разпореди лечението да започне още по време на съдебното производство преди постановяване на присъдата.

Присъда

Съдът определя с присъдата вида на мярката, реда и мястото за изтърпяването й. В някои страни (Испания) наличието на зависимост от наркотични вещества се разглежда като обстоятелство, смекчаващо наказателната отговорност.

С присъдата съдът може:

 1. да освободи лицето от наказателна отговорност, като му наложи мярка за принудителното лечение като единствена санкция (Гърция). Ако лицето се отклони от лечението, съдът постановява изтърпяване на наказание. В Испания лице, извършило престъпление в състояние на пълна интоксикация вследствие употреба на наркотични вещества, се освобождава от наказателна отговорност.
 2. да отложи привеждането в изпълнение на присъдата, с която е наложено наказание лишаване от свобода, до изтичане срока на принудителното лечение. В този случай се поставят определени условия, неспазването на които води до привеждане на присъдата в изпълнение (Италия, Испания). Такива условия могат да бъдат неизвършване на ново престъпление в определения от съда срок, приключване на лечението, периодично провеждане на изследвания.
 3. да освободи (условно предсрочно) от изтърпяване на част от наложеното наказание при успешно проведен курс на лечение (Гърция). В останалите държави времето, през което се прилагат принудителните мерки, се приспада от срока на определеното с присъдата наказание или, ако лечението е проведено по време на досъдебното производство, то се включва в срока на предварителното задържане.

 

В Гърция се предвижда възможност за спиране на наказателното производство от прокурора на предварителното производство или съда, като на обвиняемия бъде назначена програма за лечение. Успешното й приключване, доказано по съответен начин, води до прекратяване на процеса.

Специфична особеност се открива в законодателството на Швеция и Норвегия, където се предвижда възможност за сключване на особен договор.

В норвежкото законодателство затворник, зависим от наркотични вещества, може да сключи специален договор със затворническата администрация. Съгласно този договор администрацията следва да предвиди повече привилегии за лицето, ако то се съгласи да прекрати употребата на наркотици и периодично да предоставя проби за изследване с цел доказване на този факт.

В законодателството на Швеция е предвидено, че осъденият подписва “договор” със съда, в който поема задължение да се подложи на лечение вместо да бъде изпълнена ефективно присъдата му.

Специфична уредба съществува в Германия, където, поради сериозната тежест на мярката на принудително лечение - настаняване в изолационно заведение, е предвидено, че съдът може да я наложи условно в следните случаи:

 

 

 

 

 • когато зависимото лице е осъдено условно на наказание лишаване от свобода, като спрямо него е постановена кумулативно и мярка на лечение,
 • когато лицето е изтърпяло ефективно наказанието лишаване от свобода, ако по преценка на съда постановената от него кумулативно с наказанието мярка на принудително лечение не е необходимо да бъде изпълнена ефективно.

При условно налагане на мярката лицето се поставя под наблюдение до изтичането на нейния срок.

В Норвегия и Швеция е предвидена възможност съдът да наложи, в допълнение към отложената присъда, наказание глоба. Това наказание се налага и в случаите, когато глоба не е предвидена като наказание за извършеното престъпление. Според шведското законодателство пробацията може да бъде кумулирана също и с общественополезен труд или лишаване от свобода за определен срок.

Последици от решението

Във Великобритания се провежда ежемесечно заседание по преразглеждане на мярката с или без изслушване на подсъдимия в зависимост от поведението му по време на изпълнение на мярката и резултатите от изследванията. Съдът, наложил мярката, е и съдът, който следи за изпълнението й и наблюдава отблизо напредъка в лечението на осъдения (Великобритания, Австралия).

В Норвегия и Великобритания съществува изискване за периодично представяне на доклад (отчет) от надзираващото лице относно поведението на осъдения по време на изпълнение на мярката. Тези доклади имат значение за режима на изтърпяването й, като могат да доведат (при отклоняване от задълженията и предписанията на мярката) и до изтърпяване на първоначално предвиденото наказание.

В Италия и Испания съдът осъществява периодичен контрол върху развитието на лечението и поведението на лицето чрез предоставяне на доклади от съответното заведение, където то се провежда. При отклоняване от лечението и неспазване на поставените от съда условия, той може да постанови изтърпяване на определеното с присъдата наказание. В Испания след изтичане на определения срок, съдът може:

 • при успешно приключило лечение да се откаже окончателно от осъществяване на наказателната претенция на държавата;
 • да постанови неговото продължаване, когато това е необходимо;
 • да постанови изтърпяване на отложеното наказание.

 

Изпълнение на мярката

 

Изпълнението на мярката на принудително лечение се осъществява в различни форми. Лечението може да бъде проведено в специализирано медицинско заведение, когато кумулативно с мярката не е наложено наказание лишаване от свобода или когато лечението се осъществява преди започване ефективното изтърпяване на наказанието. Някои законодателства дават възможност на съда да постанови изтърпяване на част от лишаването от свобода в специализирано медицинско заведение, когато зависимият от наркотици деец желае да се подложи на специализирано психиатрично лечение (Гърция).

Когато лечението се провежда едновременно с изтърпяване на наказание лишаване от свобода, то се извършва в специални отделения към местата за изтърпяване на лишаване от свобода (Гърция). В Испания се предвижда и създаването на специална служба за психиатрично наблюдение и грижи за зависимите от наркотици лица към местата за лишаване от свобода. Зависимите лица могат да бъдат отделени от останалите затворници и да изтърпяват наказанието си в специални места за лишаване от свобода със затворен режим, предназначени за особено опасни или неприспособими към обикновен режим затворници, или в специални отделения за такива лица. Лечението може да протече под формата на поставяне под лекарско наблюдение (Франция).

По-голямата част от разгледаните законодателства предвиждат поставянето на зависимото лице под наблюдение на определен от съда служител.

Законодателствата на разгледаните държави регламентират и провеждането на мерки за превъзпитание и ресоциализация на зависимото лице.

Неизпълнение на задължението за изтърпяване на лечение

Ако лицето без уважителни причини откаже лечението или с действията си затрудни провеждането му, съдът постановява изтърпяване на първоначалното наказание (Италия, Канада, Малта, Норвегия, Полша, Словакия, Франция). Изтърпяването на отложеното наказание, съгласно полското законодателство, става след молба от страна на лицето, институцията или организацията, под чиито грижи е поставено осъденото лице или молба от медицинското заведение, ръководещо лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на зависимото лице.

Източник: http://www1.parliament.bg/students/drugs.htm