Непряко сравнение, което се основава на клиничните проучвания RE-LY® (за dabigatran etexilate) и Rocket AF (за rivaroxaban), показва предимствата на Pradaxa® при превенцията на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене.

Гр. Ингелхайм, Германия – Престижното издание Thrombosis andHemostasis,1публикува изчерпателен анализ, насочващ вниманието към ефективността и рентабилността на Pradaxa® за превенцията на инсулт при пациенти с неклапно предсърдно мъждене в непряко сравнение с rivaroxaban (тъй като липсва проучване с директно сравнение). Анализът, който се основава на две мащабни проучвания, включващи общо повече от 32000 пациента, показва, че при пациентите, лекувани с Pradaxa®, съществува вероятност за по-ниска честота на исхемичен инсулт и вътречерепен кръвоизлив. Освен това, тяхната терапия води до по-малко разходи в сравнение с тази с rivaroxaban1, както при спешна помощ и дългосрочно лечение, така и през целия им живот.

Авторите са провели непряко сравнение на лечението с Pradaxa® и rivaroxaban (според модела на Марков[*]). Анализът трябва да се разглежда, като се има предвид липсата на проучване с директно сравнение, което сравнява dabigatran и rivaroxaban. Настоящият интерес към здравно-икономическите аспекти на новите методи за лечение може да насърчи допълнителни научни анализи, за да се потвърдят данните. Boehringer Ingelheim биха одобрили и подкрепили допълнителни проучвания.

 

В анализа авторите правят следните заключения:1

·       Терапията с Pradaxa®  може да доведе до намаление на риска от инсулт (RR=0.62; 95% CI 0.45-0.87) в сравнение с rivaroxaban

·       Терапията с Pradaxa® може да доведе до намаление на риска от вътречерепен кръвоизлив (ICH) (RR=0.38; 95% CI 0.21-0.67) в сравнение с rivaroxaban

 

Наблюдавайки клиничните събития  за 100 пациенто-години, моделът прогнозира, че за целия си живот пациентите с предсърдно мъждене могат да претърпят:

·       Значително по-малко на брой вътречерепни кръвоизливи при лечение с Pradaxa®, отколкото с rivaroxaban (0.33 vs. 0.71)

·       По-малко инсулти при лечение с Pradaxa®, отколкото с  rivaroxaban (3.40 vs. 3.96)

·       Повече години добро качество на живот с Pradaxa®, отколкото с rivaroxaban (6.17 vs. 6.01)

 

При оценка на разходите за медицински грижи, анализът показва, че пациенти, лекувани с  Pradaxa®, биха имали по-ниски разходи за спешна помощ и лечение, както и за  дългосрочно проследяване на болестта при всеки пациент. Според авторите това компенсира изцяло и допълнително разликите в разходите за лекарствата1. Проучването показва, че заключенията съвпадат с тези от предишния анализ за оценка на нови орални антикоагулантни терапии на канадския пазар.2

Непрекият модел за сравнение се основава на: данните от клиничното проучване ROCKET  АF3, в което пациенти са били лекувани с rivaroxaban, в комбинация с данни за честотата на клинични събития, наблюдавани при оценката на безопасността при пациентите лекувани с dabigatran4 в клиничното проучване RE-LY®, в което пациентите са лекувани с Pradaxa®. RE-LY® е проспективно, рандомизирано и открито със сляпа оценка на крайните цели клинично проучване, което сравнява две фиксирани дози на пероралния директен тромбинов инхибитор dabigatran etexilate (110 mg и 150 mg два пъти дневно), като всяка е давана на сляп принцип, с открито предписан warfarin5,6. Информацията за Pradaxa® беше обновена с цел да се отрази необходимостта от по-голям контрол на лечението с warfarinпо време на проучването RE-LY® (средният ТТR (време в терапевтичен интервал) е бил 64% в RE-LY ® и 55% в ROCKET AF)  и симулирано дозиране, което отговаря на одобрения канадски алгоритъм на лечение с Pradaxa®7.

Проф. Джон Ейкелбум от Медицинския университет в Онтарио, Канада, присъства на тазгодишния Национален конгрес по кардиология в България и коментира проблема и лечението на предсърдното мъждене: „В България са установени около 100 хиляди случая на предсърдно мъждене, но със сигурност има още много пациенти, които не подозират за опасността, която ги дебне. Досега използваната стандартна терапия има редица недостатъци – действа бавно, влияе се от храна, алкохол и приема на други лекарства, изисква чести контролни лабораторни изследвания. Освен това може да доведе до прекалено „разреждане” на кръвта. Всичко това доведе до създаването на нов клас препарати за профилактика на инсултите при предсърдно мъждене, какъвто е и Pradaxa® (dabigatranetexilate). Предимството  на този препарат е, че действа бързо, има предвидим и сигурен ефект, не се влияе от приема на храна и лекарства, няма нужда от постоянни кръвни тестове за степента на антикоагулация. Освен това има много добър профил на безопасност по отношение на риска от причиняване на кървене.”

 

Д-р Анурааг Кансал,  учен в Health Economics, United BioSource Corporation, със седалище в САЩ коментира: „Тъй като все повече антикоагулантни терапии стават достъпни, нужно е да се идентифицират клиничните и икономическите различия между тях. Това проучване ни показва, че ползите от  dabigatran etexilate  се натрупват постепенно с течение на времето и че оралният антикоагулант продължава да предлага ефективна превенция на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене.”

 

 

~КРАЙ~

 

За редакторите:

 

За предсърдното мъждене и превенцията на инсулт:

Предсърдното мъждене е най-често срещаното нарушение на сърдечния ритъм,8  като потърпевшите са всеки четвърти на възраст над 409 години. При хора с предсърдно мъждене вероятността да получат съсиреци, които повишават риска от инсулт, е 5 пъти по-голяма.9,10 Всяка година близо 3 млн. души по света преживяват инсулт, свързан с предсърдно мъждене.11-14 Инсултите, свързани с предсърдно мъждене, обикновено са тежки, с по-голяма вероятност от смърт (20%) и инвалидност (60%).15

 

Исхемичните инсулти са най-често срещаните инсулти, свързани с предсърдно мъждене, и представляват до 92% от всички инсулти при пациенти с предсърдно мъждене, като често водят до сериозна инвалидизация.16-20  Подходящата антикоагулантна терапия може да предотврати много видове инсулти, свързани с предсърдно мъждене, както и да подобри крайната прогноза за пациента.21

 

Предсърдното мъждене е сериозен финансов проблем на общественото здраве по света, тъй разходите по лечението му възлизат на $6.65 милиарда в САЩ и над €6.2 милиарда в Европа годишно.21,22 Като се има предвид, че инсултите, свързани с предсърдно мъждене, обикновено са по-тежки, това води до по-високи директни медицински разходи за пациенти годишно.23 Само в Европейския съюз общите разходи на обществото за лечение на инсулти, свързани с предсърдно мъждене, достигат €13.5 милиарда годишно.23

 

За клиничната програма, оценяваща dabigatran etexilate:

Клиничната програма на Boehringer Ingelheim за оценяване ефикасността и безопасността на dabigatran etexilate обхваща проучвания в:

·         Първичната профилактика на венозен тромбоемболизъм при пациенти, които са подложени на планово цялостно протезиране на тазобедрена или колянна става

·         Лечението на остър венозен тромбоемболизъм

·         Вторичната профилактика на венозен тромбоемболизъм

·         Профилактиката на мозъчен инсулт при предсърдно мъждене

·         Профилактика на тромбоемболизъм при клапно протезиране

 

 

За Boehringer Ingelheim:

Групата Boehringer Ingelheim е една от 20-те водещи световни фармацевтични компании. Със седалище в гр. Ингелхайм, Германия, тя работи  на международно ниво чрез своите 145 представителства и повече от 44 000 служители. От основаването си през 1885, фамилно-притежаваната компания изследва, разработва, произвежда и предлага на пазара продукти с висока терапевтична стойност за хуманната и ветеринарната медицина.

 

За Boehringer Ingelheim и служителите й социалната отговорност е важна част от корпоративната култура на компанията. В тази насока Boehringer Ingelheim е поела ангажимент за участие в общественозначими  проекти, пълноценна грижа за служителите й и техните семейства, осигуряването на равни възможности – всичко това лежи в основата на дейностите на компанията на международно ниво. Сътрудничеството и уважението, както и опазването на околната страна и устойчивостта са съществени фактори във всяко начинание на Boehringer Ingelheim.

 

През 2011 г. Boehringer Ingelheim реализира 13.2 милиарда евро нетни продажби, като инвестира близо 23,5% от тях в най-големия си бизнес сегмент - лекарствата с рецепта - за проучвания и развитие.

 

За повече информация:  www.boehringer-ingelheim.com   

 

Моля имайте предвид:

Това съобщение е от Централата на Boehringer Ingelheim в Германия.  Възможна е появата на различия в отделните държави поради специфичната медицинска информация, в това число лицензната употреба. Моля, имайте предвид при позоваване на информацията в това съобщение.

 

Литература:

1.               Kansal A, et al. Dabigatran versus Rivaroxaban for the Prevention of Stroke and Systemic Embolism in Atrial Fibrillation in Canada: Comparative efficacy and cost-effectiveness. Thromb Haemost.2012 Aug 17;108(4). [Epub ahead of print]

2.               Canadian Agency for Drugs and Technology in Health. New Oral Anticoagulants for the Prevention of Thromboembolic Events in Patients with Atrial Fibrillation. April 9, 2012. Available at http://www.cadth.ca/media/pdf/NOAC_Therapeutic_Review_final_report.pdf

3.               Patel MR, et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365(10):883-91.

4.               Boehringer Ingelheim. Data on File.

5.               Connolly SJ, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361:1139-51.

6.               Connolly SJ, et al. Newly identified events in the RE-LY® trial. N Engl J Med 2010; 363(19):1875-6.

7.               Boehringer Ingelheim Canada Ltd. PradaxTM Dabigatran Etexilate capsules product monograph.

8.               Stewart S, et al. Cost of an emerging epidemic: an economic analysis of atrial fibrillation in the UK. Heart. 2004;90:286-92.

9.               Lloyd-Jones DM, et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation. 2004;110:1042-6.

10.            Fuster V, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of patients with atrial fibrillation – executive summary. Circulation. 2006;114:700-52.

11.            Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control, World Health Organization in collaboration with the World Heart Federation and the World Stroke Organization 2011. Viewed May 2012 at http://www.world-heart-federation.org/fileadmin/user_upload/documents/Publications/Global_CVD_Atlas.pdf.

12.            Atlas of Heart Disease and Stroke, World Health Organization, September 2004. Viewed Dec 2010 at http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf.

13.            Wolf PA, et al. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke. 1991;22:983-8.

14.            Marini C, et al. Contribution of atrial fibrillation to incidence and outcome of ischaemic stroke: results from a population-based study. Stroke. 2005;36:1115-9.

15.            Lin HJ, et al. Stroke severity in atrial fibrillation: the Framingham study. Stroke. 1996;27:1760-4.

16.            Paolucci S, et al. Functional outcome of ischemic and hemorrhagic stroke patients after inpatient rehabilitation.Stroke. 2003;34:2861−5.

17.            Petrea RE, et al. Gender differences in stroke incidence and poststroke disability in the Framingham Heart Study. Stroke. 2009;40:1032-7.

18.            Meschia JF, et al. Genetic susceptibility to ischemic stroke. Nat Rev Neurol. 2011;7:369−78.

19.            Andersen KK, et al. Hemorrhagic and ischemic strokes compared: stroke severity, mortality, and risk factors. Stroke. 2009; 40:2068−72.

20.            Roger VL, et al. AHA Statistical Update. Heart Disease and Stroke Statistics—2011 Update. A Report From the American Heart Association. Circulation 2011; 123:e18−e209.

21.            Coyne KS, et al. Assessing the direct costs of treating nonvalvular atrial fibrillation in the United States. Value Health 2006; 9:348-56.

22.            Ringborg A, et al. Costs of atrial fibrillation in five European countries: results from the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. Europace 2008; 10:403-11.

23.            Brüggenjürgen B, et al. The impact of atrial fibrillation on the cost of stroke: the Berlin acute stroke study. Value Health 2007; 10:137-43.

24.            Pradaxa®, European Summary of Product Characteristics, 2012.

25.            Di Nisio M, et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med 2005; 353:1028-40.

 


[*] Скритият модел на Марков (СММ) е статистически модел, при който системата, която е била моделирана, се приема да бъде Марков процес с неизвестни параметри и целта е да се определи скритият параметър от изследваните параметри. Извлечените параметри по модела могат после да бъдат използвани за по-нататъшни анализи.