Нови данни от две научни проучвания подкрепят значителната полза от Pradaxa® при профилактика на рецидивираща дълбока венозна тромбоза и  белодробенемболизъм.

 

·         Pradaxa® (dabigatranetexilate)намалява риска от рецидивираща  дълбока венозна тромбоза (ДВТ) или белодробен емболизъм (БЕ) с внушителните 92% в сравнение с плацебо

·         Пациентите, приемали Pradaxa® са имали 46% по-нисък риск от клинично значимо кървене (включително голямо кървене) спрямо warfarinв дългосрочна превенция до 3 години.

·         Pradaxa®е единственият новперорален антикоагулант, който в клиничните проучвания е показал по-ниски нива на клинично значимо кървене (включително голямо кървене) при пациенти с дълбока венозна тромбоза или белодробен емболизъмспрямоwarfarin.

 

Ингелхайм, Германия, На 21 февруари  изданието New England Journal of Medicine публикува данни от клиничните проучвания RE-MEDYTM и RE-SONATETM, изследващи Pradaxa® (dabigatranetexilate) за дългосрочната превенция на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) или белодробен емболизъм (БE). Резултатите показват, че Pradaxa® 150 mgдва пъти дневно е ефективна възможност с благоприятен профил на безопасност за продължителна превенция от повторната поява на венозни кръвни съсиреци (познати като венозен тромбоемболизъм).

 

В клиничното проучване RE-SONATETM, Pradaxa® е намалил риска от повтарящи се събития на дълбока венозна тромбоза или белодробна емболия с 92% в сравнение с плацебо.1 В клиничното проучванеRE-MEDYTM, Pradaxa® в сравнение с warfarinпоказа 46% по-нисък риск клинично значимо кървене (включително голямо кървене), докато превенцията на рецидивиращ  венозен тромбоемболизъм беше сходна с warfarin.1

 

Допълнително проследени данни от клиничното проучване RE-SONATETM представени на ежегодния конгрес през 2012 на Американското дружество по хематология (ASH) показаха, че ползите от лечението с Pradaxa® за превенция на рецидивираща дълбока венозна тромбоза и белодробен емболизъмпродължават в период от една година след края на лечението, за пациентите включени в анализа.

 

Дълбоката венозна тромбоза и белодробният емболизъмса венозни тромботични събития предизвикани от кръвен съсирек, блокиращ кръвоносните съдове. Данните показват, че венозният тромбоемболизъм е третото най-често срещано сърдечносъдово заболяване след коронарна болест на сърцето и инсулт. В шест големи европейски държави (Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Великобритания), годишно се регистрират над 750 хил. случая на венозна тромбоза и над 900 хил. случая в САЩ. Данните показват, че риска от рецидивиращ венозен тромбемболизъм може да се увеличи кумулативно с 11% за една година, при пациенти, които не са лекувани със стандартна терапия и с до 40% за 10 години. Поради тази причина дългосрочното превантивно лечение може да бъде от полза.

 

 „Новите резултати от RE-MEDYиRE-SONATE показват, че dabigatranе добра възможност за предотвратяване на повторна дълбока венозна тромбоза и белодробен емболизъм, след като веднъж са се случили”,заяви професор Сам Шулман, Факултетпо медицина, отделение по хематология и тромбоемболизъм в университета „Макмастър”, Канада. „Те подкрепят благоприятния профил на ефикасност и безопасност на dabigatranвече показан в клиничното проучване RE-COVER, където dabigatranдемонстрира сходна ефективност и значително намаляване на клинично значимото кървене в сравнение с warfarin при лечението на остър венозен тромбемболизъм.”

 

Допълнителна информация заRE-MEDYTMиRE-SONATETM

Новите данни са получени при две двойно-слепи, рандомизирани проучвания - RE-MEDY тм и RE-SONATE тм - изследващи Pradaxa ® за дългосрочна профилактика на рецидиви след първоначална дълбока венозна тромбоза или белодробен емболизъм. Включените в проучването пациенти са завършили най-малко три месеца на лечение на острата фаза. В клиничното проучване RE-MEDY тм, 2856 пациента са били рандомизирани и са приемали Pradaxa®или warfarinза разширен период на лечениеот 36 месеца.В проучването RE-SONATETM, 1,343 пациента, избрани на случаен принцип са приемали Pradaxa® или плацебо в продължение на 6 месеца, като разширено проследяване за оценяване на дългосрочния риск от рецидив е започнало 12 месеца след завършване на лечението.

 

Основни резултати от двете двойно-слепи рандомизирани клинични проучвания показват:

 

Ефикасност1

·         RE-SONATETM: 92% намаляване на риска от рецидивираща дълбока венозна тромбоза или белодробен емболизъм с Pradaxa® спрямо placebo: 0.4% спрямо 5.6% (P<0.001 за превъзходство)

·         RE-MEDYTM: Pradaxa® демонстрира сходна ефикасност с  warfarinс по-ниска честота на рецидивиращ венозен тромбоемболизъм: 1.8% спрямо1.3% (P=0.01 за еквивалентност)

 

Безопасност1

·         Ниски нива на кървене са наблюдавани с Pradaxa ® и в двете проучвания. Голямо кървене е възникнало при двама пациенти в RE-SONATETM и 13 пациенти в RE-MEDYTM от над 2000 пациенти, лекувани с Pradaxa ®.

·         RE-MEDYTM: Pradaxa® показа 46% по-нисък риск от клинично значимо кървене (включително и голямо кървене) спрямо warfarin:

o    Значително по-малко клинично значимо кървене (включително и голямо кървене) с Pradaxa® спрямо warfarin: 5.6% спрямо10.2% (намаляване на относителния риск с 46%, P<0.001)

o    Тенденция към по-нисък риск само от голямо кървене: 0.9% спрямо1.8% (намаляване на относителния риск с48%, P=0.06)

·         RE-SONATETM:

o    Брой на пациентите с голямо кървене: двама пациенти, лекувани с Pradaxa® спрямо 0 пациенти с плацебо.

o    По-висок процент на голямо кървене или клинично значимо кървене спрямо плацебо (5.3% спрямо1.8%; P= 0.001)

·         Вклиничното проучване RE-SONATETM, са наблюдавани сходни проценти на остър коронарен синдром (ACS)  при Pradaxa® и плацебо(0.1% vs. 0.2%), а в  проучването RE-MEDYTM, по-висок процент на  остър коронарен синдром в групата на dabigatran(13 пациенти, 0.9 процента) спрямоwarfarin(3 пациенти, 0.2 процента)

 

Профилът на ефективност и безопасност на dabigatranetexilat e заложен в лицензираните показания за употреба е доказан и документиран по време на обширна програма за клинични проучвания11-16, резултатите от които доведоха до одобрение за употреба в над 80 страни по света към днешна дата.17 Клиничният опит с Pradaxa® продължава да нараства и се равнява на повече от 1.3 милиона пациентогодини за всичките лицензирани показания до сега.17

 

Pradaxa® (dabigatranetexilate) все още не е одобрен за лечение на острата фаза  или вторична превенция на дълбока венозна тромбоза и белодробен емболизъм.

~КРАЙ~

 

За редакторите:

 

За венозния тромбоемболизъм

Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ) се отнася до две различни състояния: дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и нейното потенциално,  фатално остро усложнение- белодробен емболизъм (БЕ)5. Венозната тромбоза е кръвен съсирек  (тромб), който се образува във вена. Тромбът се  развива най-често в дълбоките вени на краката или таза и е познат като дълбока венозна тромбоза. Емболизъм се появява, ако кръвният съсирек или част от него се отдели от мястото на образуване и започне да се движи в кръвоносната система. Ако съсирекът заседне в белия дроб се образува потенциално фатално състояние белодробен емболизъм (БЕ).6

Данните показват, че венозният тромбоемболизъм е третото най-често срещано сърдечносъдово заболяване след коронарна болест на сърцето и инсулт.7 В шест големи европейски държави (Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Великобритания)8, годишно се регистрират над 750 хил. случая на венозна тромбоза и над 900 хил. случая в САЩ.9 Информацията за шестте европейски държави показва, че венозните тромботични събития убиват повече хора, отколкото СПИН, рак на гърдата, рак на простатата и пътни инциденти взети заедно.8

В допълнение, до 60% от хората страдащи от дълбока венозна тромбоза развиват пост тромботичен синдром (ПТС) до 2 години, а 4% от хората с белодробен емболизъм развиват хронична тромбоемболична белодробна хипертония.17,18,19

Като се има предвид широкото му разпространение, заболеваемост, смъртност и хронични усложнения, венозният тромбоемболизъм е скъпо заболяване, което представлява значителна тежест за системите на здравеопазване в световен мащаб. Изчислено е, че общите годишни разходи свързани пряко с венозен тромбоемболизъм5надхвърлят 3.07 млрд. евро в Европа и до 15.5 млрд долара в САЩ за диагностициране и лечение20на венозен емболизъм.

 

За dabigatranеtexilate

Dabigatranetexilateе начело на ново поколение перорални антикоагуланти – директни тромбинови инхибитори (ДТИ)21 - насочени към големи нерешени медицински нужди в профилактиката и лечението на остри и хронични тромбоемболични заболявания.

 

Директните тромбинови инхибитори постигат мощни антитромботични ефекти чрез специфично блокиране активността на тромбина (както на свободния, така и на свързания в съсирека) - основният ензим в каскадата на тромбообразуването (кръвосъсирването). 22 За разлика от витамин К антагонистите, които действат променливо чрез различни коагулационни фактори, dabigatranetexilateосигурява ефективна, предвидима и постоянна антикоагулация с нисък потенциал за лекарствени взаимодействия и без взаимодействия с храни, без необходимост от рутинно проследяване на коагулацията или корекция на дозата.

 

Понастоящем, Pradaxa® е одобрен за първична превенция на венозен тромбоемболизъм след цялостно протезиране на колянна или тазобедрена става и за превенция на инсулт и системен емболизъм при пациенти с предсърдно мъждене с един или повече рискови фактори (предишен инсулт, преходно нарушение на мозъчното кръвообръщение, или системен емболизъм; левокамерна фракция на изтласкване <40%; симптоматична сърдечна недостатъчност ≥ Клас 2 според  класификацията на New York Heart Association (NYHA); възраст ≥ 75 години; възраст ≥ 65 години, свързана с едно от следните: захарен диабет, исхемична болест на сърцето, или хипертония).

 

Относно програмата за клинично изпитване на dabigatran etexilate:

Програмата за клинично изпитване на Boehringer Ingelheim за оценяване ефикасността и безопасността на dabigatran etexilate обхваща проучвания в:

·         Първичната профилактика на венозен тромбоемболизъм при пациенти, които са подложени на планово цялостно протезиране на тазобедрена или колянна става

·         Лечението на остър венозен тромбоемболизъм

·         Вторичната профилактика на венозен тромбоемболизъм

·         Профилактиката на мозъчен инсулт при предсърдно мъждене

За BoehringerIngelheim:

Групата BoehringerIngelheimе една от 20-те водещи световни фармацевтични компании. Със седалище в гр. Ингелхайм, Германия, тя работи  на международно ниво чрез своите 145 представителства и повече от 44 000 служители. От основаването си през 1885 г., фамилно-притежаваната компания изследва, разработва, произвежда и предлага на пазара продукти с висока терапевтична стойност за хуманната и ветеринарната медицина.

 

За BoehringerIngelheimи служителите й социалната отговорност е важна част от корпоративната култура на компанията. В тази насока BoehringerIngelheimе поела ангажимент за участие в общественозначими  проекти, пълноценна грижа за служителите й и техните семейства, осигуряването на равни възможности – всичко това лежи в основата на дейностите на компанията на международно ниво. Сътрудничеството и уважението, както и опазването на околната страна и устойчивостта са съществени фактори във всяко начинание на BoehringerIngelheim.

 

През 2011 г. BoehringerIngelheimреализира 13.2 милиарда евро нетни продажби, като инвестира близо 23,5% от тях в най-големия си бизнес сегмент - лекарствата с рецепта - за проучвания и развитие.

 

За повече информация:  www.boehringer-ingelheim.com

 

Моля имайте предвид:

Това съобщение е от Централата на Boehringer Ingelheim в Германия.  Моля, имайте предвид, че е възможна появата на различия в отделните държави поради специфичната медицинска информация, в това число лицензната употреба. Това съобщение не е предназначено за разпространение в САЩ,  Великобритания и Канада.

 

Литература:

 

1.       Schulman S, et al. Extended Use of Dabigatran, Warfarin or Placebo in Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2013;368:709-18.

2.       Schulman S, et al. Dabigatran versus Warfarin in the Treatment of Acute Venous Thomboembolism. N Engl J Med. 2009;361:2342-52.

3.       Schulman S, et al. A Randomized Trial of Dabigatran Versus Warfarin in the Treament of Acute Venous Thromboembolism (RE-COVER II). 2011;118:Oral presentation from Session 332: Antithrombotic Therapy 1. Presented on 12 December at the American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting 2011.

4.       Schulman S, et al. Benefit of Extended Maintenance Therapy for Venous Thromboembolism with Dabigatran Etexilate is Maintained over 1 Year of Post-Treatment Follow-up. Poster 21 from Session 332: Antithrombotic Therapy 1. Presented on 8 December at the American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting 2012.

5.       Coalition to Prevent VTE. The Burden of VTE. Available at: http://www.coalitiontopreventvte.org/INDEX_CFM/T/THE_BURDEN_OF_VTE/OBJECTID/866876ED_1422_16B3_78D29387FBC3/VID/9E7D3566_C09F_296A_6111019937AE/CONTAINERID/666415AA_C09F_296A_61DB66942768/DISPLAYMETHOD/DISPLAY_ARTICLE.HTMLast accessed January 2013

6.       Centers for Disease Control. Are You at Risk for Deep Vein Thrombosis? Available at: www.cdc.gov/Features/Thrombosis/index.html Last accessed January 2013

7.       Goldhaber, SZ. Pulmonary Embolism Thrombolysis: A Clarion Call for International Collaboration. JACC. 1992:19:246 - 7

8.       Cohen AT, et al. Venous thromboembolism (VTE) in Europe.Thromb Haemost. 2007;98:756–64.

9.       Roger VL, et al. Heart Disease and Stroke Statistics—2012 Update: A Report from the American Heart Association. Circulation. 2012;125(1):e2-e220

10.    Prandoni P, et al.The risk of recurrent venous thromboembolism after discontinuing anticoagulation in patients with acute proximal deep vein thrombosis or pulmonary embolism. A prospective cohort in 1,626 patients. haematologica. 2007;92:199-205.

11.    Pradaxa®, European Summary of Product Characteristics, 2013.

12.    Connolly SJ, et al. Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2009;361:1139-51.

13.    Connolly SJ, et al. Newly Identified Events in the RE-LY Trial. N Engl J Med. 2010;363:1875-6.

14.    Eriksson BI, et al. Dabigatran etexilate versus enoxaparin for prevention of venous thromboembolism after total hip replacement: a randomised, double-blind, non-inferiority  trial. Lancet. 2007;370: 949–56.

15.    Eriksson BI, et al. Oral dabigatran etexilate vs. subcutaneous enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total knee replacement: the RE-MODEL randomized trial. J Thromb Haemost. 2007;5:2178–85.

16.    Eriksson BI, et al. Oral dabigatran versus enoxaparin for thromboprophylaxis after primary total hip arthroplasty (RE-NOVATE II). Thromb Haemost. 2011;105:721-29.

17.    Boehringer Ingelheim. Data on file.

18.    Ashrani AA, Heit JA. Incidence and cost burden of post-thrombotic syndrome. J Thromb Thrombolysis 2009;28:465-76.

19.    Pengo V, et al. Incidence of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension after Pulmonary Embolism. NEJM. 2004;350:2257-64.

20.    Medscape. Anticoagulation Therapy for Venous Thromboembolism. Medscape General Medicine. 2004;6,(3)5.

21.    Di Nisio M, et al. Direct Thrombin Inhibitors. N Engl J Med. 2005;353(10):1028-40.

22.    Sorbera LA, et al. Dabigatran/Dabigatran etexilate. Drugs Future. 2005; 30(9):877-885.

 [i]Важно уточнение: Pradaxa®(dabigatranetexilate) в настоящия момент не е одобрен за лечение на острата фаза или за вторична превенция на  дълбока венозна тромбоза и белодробен емболизъм.