Кашлица, Лекуване на Кашлица, Билки за Кашлица, Суха Кашлица

Симптоми и Лечение на Кашлица

  1. Су­ха каш­ли­ца (мъ­чи­тел­на каш­ли­ца) в про­дъл­же­ние на мно­го го­ди­ни, мо­же да въз­ник­не в два слу­чая.
    В пър­вия - мо­же би ста­ва ду­ма за об­с­т­рук­ти­вен брон­хит. При то­ва със­то­я­ние сви­ва­не­то на брон­хи­те пре­диз­вик­ва мъ­нич­ки раз­рас­т­ва­ния на съ­е­ди­ни­тел­на­та тъ­кан. За да се оп­ре­де­ли да­ли то­ва е ди­аг­но­за­та. Ако се до­ка­же, че стра­дате от об­с­т­рук­ти­вен брон­хит, обе­мът на бе­ли­те дро­бо­ве е стес­нен. В то­зи слу­чай ле­каря под­би­ра  ле­кар­с­т­во, ко­е­то тряб­ва да се пол­з­ва пос­то­ян­но. По­лез­ни са и сред­с­т­ва от на­род­на­та ме­ди­ци­на.
  1. Ако бе­ли­те дро­бо­ве са в нор­ма, въп­ре­ки  про­дъл­жи­тел­на каш­ли­ца, то­га­ва ста­ва ду­ма за мно­го раз­п­рос­т­ра­не­но­то за­бо­ля­ва­не - дис­ки­не­зия на ди­ха­тел­ни­те пъ­ти­ща. При не­го се на­ру­ша­ва нер­в­на­та ре­гу­ла­ция на бе­ли­те дро­бо­ве и брон­хи­те. С то­ва на­ру­ше­ние мо­же­те да се спра­ви­те, ако из­пол­з­ва­те сме­си, оказ­ва­щи ус­по­ко­я­ва­що, от­х­рач­ва­що, про­ти­во­въз­па­ли­тел­но дей­с­т­вие. 


Още по темата Кашлица - ПричиниТуберколоза при ДецаКак да преодолеем пролетна умораЛарингит - Възпаление на ларинкса. Остър ларингит. Хроничен ларингитДрака Кашлица – Билково Лечение:

Взимате  рав­ни час­ти ма­щер­ка, слад­ник, бял смил, ли­па, мен­та, под­бел, жи­вов­ляк, бо­ро­ви пъп­ки, не­вен и ме­ду­ница. Две су­пе­ни лъ­жи­ци от та­зи смес се за­ли­ват с по­ло­вин ли­тър го­ре­ща во­да и се ос­та­вят за час и по­ло­ви­на на топ­ло мяс­то. От­ва­ра­та се пре­цеж­да и се пие по 150 мл 3-4 пъ­ти на ден, 30 ми­ну­ти пре­ди яде­не.